NEMOKAMAS pristatymas Lietuvoje nuo 29 eur. - 15% nuolaida visoms prekėms su kodu VAIGA15

UAB „Vaiga“ privatumo politika

Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Vaiga“ klientų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, taip pat asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir sąlygas naudojantis interneto svetaine www.vaiga.lt.

Šia Privatumo politika patvirtiname, kad UAB „Vaiga“ interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys renkami laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymų.

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – UAB „Vaiga“ klientas, kurio asmens duomenys yra renkami bendrovės.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų valdytojas – UAB „Vaiga“.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis, t. y. kurjerių tarnybos, bankai ir kt. įmonės, padedančios vykdyti atsiskaitymo operacijas ar teikiančios prekių pristatymo paslaugas.

Perkant interneto svetainėje www.vaiga.lt, klientų prašoma kaip privalomus pateikti duomenis, kurių reikia užsakymui įvykdyti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos ir / ar prekių pristatymo adresą, telefono numerį.

Naudodamasis Duomenų valdytojo svetaine, užsisakydamas prekes ir suteikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis ir duoda leidimą tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais:

 

– registruotis svetainėje ir prisijungti prie paskyros;

– pirkinių krepšeliui apmokėti per pasirinktą banko paslaugų teikėją;

– prekių pirkimo užsakymams apdoroti ir administruoti,

– sutartims sudaryti ir vykdyti;

– su užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;

– prireikus susisiekti dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;

– rinkodaros, naujienlaiškių siuntimo tikslais.

Duomenų valdytojo rekvizitai

Juridinio asmens kodas: 132660250

PVM mokėtojo kodas: LT326602515

Buveinės adresas: Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

El. paštas: vaiga@vaiga.lt

Tel. 8 (37) 45 40 45

Duomenų valdytojo pareigos

– asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

– rinkti adekvačius duomenis, tinkamus ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

– duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

– užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, prireikus juos atnaujinti;

– duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

Duomenų subjekto teisės

– prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

– bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;

– pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias taisykles apie tai pranešdamas savo interneto svetainėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos interneto svetainėje. Jei po taisyklių papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas su nauja redakcija sutinka.